Algemene leveringsvoorwaarden van The TroWi-Family en Atelier de Kopstoof


Versie: 1.1 – december 2018

Wat is wat


Met “The TroWi Family” wordt bedoeld de onder deze naam bij de kamer van koophandel onder het nummer 23075391 ingeschreven onderneming én de andere onder dit nummer geregistreerde handelsnamen, zoals TroWi’s CreaWolWebWinkel, TroWi’s Crea en Atelier de Kopstoof.


Afnemer: Onder “afnemer” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met The TroWi Family.

Voorwaarden: Onder voorwaarden worden verstaan onderhavige verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.
Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte aanbiedingen, leveringen en diensten van The TroWi Family en maken deel uit van de tussen The TroWi Family en de afnemer tot stand gekomen overeenkomst.

1.2 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking The TroWi Family. Deze versie is te lezen op onze website.

1.3 The TroWi Family heeft het recht de voorwaarden te wijzigen. Als de afnemer zich niet kan verenigen met de wijzigingen, moet hij dit schriftelijk binnen veertien dagen na invoering van de wijzigingen aan The TroWi Family melden. Als de afnemer dit niet doet, gelden de gewijzigde voorwaarden.


1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.

1.6 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 2: Tot stand komen / ontbinding overeenkomst

2.1 De door The TroWi Family aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en zo veel mogelijk waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven. Tevens worden alle aangeboden goederen en/of diensten aangeboden onder vermelding van de bijbehorende prijzen. De prijzen worden normaal gesproken inclusief BTW vermeld. Voor niet-particuliere afnemers kunnen prijzen worden vermeld exclusief BTW.

2.2 De prijzen voor goederen en/of diensten gelden zoals deze en zolang deze op de website of in de webwinkel worden vermeld.


2.4 Aan de aangeboden goederen en/of diensten is uitsluitend voor particuliere afnemers de wettelijke zichttermijn verbonden van veertien dagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen en/of diensten door de afnemer, tenzij anders is overeengekomen. Eventuele beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten worden altijd duidelijk in het aanbod vermeld.

Tijdens de zichttermijn heeft de afnemer een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om onder de volgende voorwaarden de goederen te retourneren:

Tijdens de zichttermijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Als de afnemer gebruik maakt van het herroepingsrecht is de afnemer zelf aansprakelijk voor de waardevermindering als de artikelen niet in de oorspronkelijke staat worden geretourneerd en het risico en de kosten van de retourzending.

Eventueel reeds door de afnemer voldane facturen zullen in een dergelijke situatie binnen veertien dagen nadat de afnemer een beroep heeft gedaan op zijn herroepingrecht, aan de afnemer worden terugbetaald. Wanneer afnemer de geleverde goederen na afloop van genoemde wettelijke zichttermijn van veertien dagen niet heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief.


Indien de afnemer gebruik wil maken van het herroepingsrecht dient hij dit van te voren via mail of contactformulier kenbaar te maken.


Ongefrankeerde retourzendingen worden in alle gevallen geweigerd. The TroWi Family is gerechtigd om kosten in rekening te brengen of slechts een gedeelte van het aankoopbedrag terug te betalen indien het product is beschadigd of als door gebruik van het product de verkoopbaarheid is verminderd of teniet gedaan.

2.4 The TroWi Family kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand door aanvaarding van het aanbod via de webshop van The TroWi Family, dan wel per e-mail, schriftelijk of telefonisch en het voldoen aan de daarbij eventueel gestelde voorwaarden.

Artikel 3: Uitvoering en levering

3.1 The TroWi Family zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van goederen en/of aangevraagde diensten.

3.2 The TroWi Family zal zich ervoor inspannen dat de goederen en/of diensten, behoudens de door de fabrikanten doorgevoerde wijzigingen in de samenstelling en/of assortiment van de aangeboden goederen, voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met de op datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

3.3 Als plaats van levering geldt het adres van de afnemer dat het laatst aan The TroWi Family is kenbaar gemaakt. Per zending kan door de afnemer slecht één afleveradres worden opgegeven.

3.4 The TroWi Family streeft ernaar de goederen te verzenden binnen 1 werkdag na ontvangst van de bestelling, mits de goederen voorradig zijn. Hierbij dient in acht te worden genomen dat niet alleen de bestelling is geplaatst maar ook betaling heeft plaatsgevonden (art. 4 lid 1). Incidenteel en in periodes van vakanties kan een langere levertijd voorkomen. The TroWi Family zal in voorkomende gevallen zo veel mogelijk proberen dit tijdig op de website aan te kondigen.


3.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van aflevering aan de afnemer bij The TroWi Family.

3.6 Bij bestelling van producten kunnen eventuele extra verzend- en/of behandelingskosten in rekening worden gebracht bij de afnemer. Deze kosten worden expliciet aan klant vermeld bij het doen van een bestelling.

Artikel 4: Betalingscondities en toepasselijke aanvullende voorwaarden

4.1 De afnemer is, tenzij anders is overeengekomen, verplicht het verschuldigde, volledige bedrag inclusief verzendkosten te voldoen vóór levering van de goederen. Met niet-particuliere afnemers kunnen andere betalingscondities overeengekomen worden. Pas nadat aan de betalingscondities is voldaan, wordt een bestelling in behandeling genomen en worden goederen geleverd. Een niet volledige levering, of niet tijdige levering, verplicht The TroWi Family niet tot terugbetaling van het vooruitbetaalde, mits duidelijke nieuwe leveringsafspraken worden gemaakt.

4.2 The TroWi Family vermeldt de algemene voorwaarden op haar website. De afnemer verklaart zich akkoord door het verzenden van de bestelling.

4.3 Met betrekking tot workshops worden eventuele aanvullende voorwaarden vermeld op de website.


Artikel 5: Reclames en eigendomsvoorbehoud

5.1 De afnemer dient direct bij aflevering de goederen te controleren op eventuele tekorten of zichtbare gebreken en/of beschadigingen. De afnemer dient eventuele schade direct te melden bij de bezorger en per e-mail of via het contactformulier bij The TroWi Family.


5.2 Alle door The TroWi Family geleverde goederen blijven eigendom van The TroWi Family tot aan het moment van betaling door de afnemer van al hetgeen afnemer met inbegrip van rente en kosten aan The TroWi Family is verschuldigd ter zake de geleverde goederen. Het is afnemer verboden te beschikken over de goederen die, krachtens het eigendomsvoorbehoud, eigendom van The TroWi Family zijn.

5.3 Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, dan wel uit handelingen van de afnemer anderszins blijkt dat de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen jegens The TroWi Family niet kan of zal voldoen, is de afnemer verplicht de aan The TroWi Family op grond van het vorige lid toebehorende zaken op eerste mondeling of schriftelijk verzoek aan The TroWi Family terug te geven.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 De afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van geleverde goederen strikt in acht te nemen en zodanige maatregelen te nemen waarmee eventuele schade aan de goederen zo veel mogelijk wordt beperkt.

6.2 Indien The TroWi Family aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van The TroWi Family beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de order of boeking, althans tot dat gedeelte van de order of boeking waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.3 De aansprakelijkheid van The TroWi Family is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6.4 The TroWi Family is nimmer aansprakelijk jegens afnemer of derden voor indirecte en/of gevolgschade die voortvloeit uit de overeenkomst van welke aard dan ook, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van The TroWi Family.

6.5 Onder de in art. 6.4 genoemde indirecte en/of gevolgschade valt nadrukkelijk ook eventuele schade als gevolg van het verkeerd gebruik van producten.

Artikel 7: Privacy

7.1 De persoonsgegevens, en indien van toepassing de bedrijfs/organisatiegegevens, van de afnemer worden opgenomen in het klantenbestand van The TroWi Family. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het leveren van de goederen en diensten waarvoor deze gegevens zijn verstrekt en voor het verstrekken van informatie aan de afnemer welke in het verlengde hiervan liggen. The TroWi Family gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en zal ze niet aan derden ter beschikking stellen.

The TroWi family houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 8: Geschillen

8.1 Op alle overeenkomsten tussen The TroWi Family en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
  • Instagram de Kopstoof
© 2016 - 2024 Atelier de Kopstoof | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel